Direct naar inhoud

Algemene voorwaarden

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Terhills Hotel en de door Terhills Hotel aangeboden dienstverlening. Terhills Hotel levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Terhills Hotel behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Terhills Hotel. Terhills Hotel sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Terhills Hotel en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Terhills Hotel.

Algemene verkoopsvoorwaarden van Terhills Hotel nv

Artikel 1

Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van Terhills Hotel NV. Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.terhillshotel.be. Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

Artikel 2

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door de Directie, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

Artikel 3

De hotelhouder is slechts aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken die een hotelgast die in het hotel logeert binnenbrengt, voor een maximaal bedrag van honderd maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid tenzij de zaak effectief in bewaring werd gebleven, de hotelhouder weigerde waardepapieren, geld en waardevolle zaken in bewaring te nemen of wanneer de beschadiging het gevolg is van de fout van de hotelhouder. De hotelhouder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan de gast zelf of de persoon die hem vergezelt, bezoekt of bij hem in dienst is; gewapenderhand gepleegde diefstal of de aard of het gebrek van de zaak. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, moet de hotelgast de schade onmiddellijk na de vaststelling erven kenbaar maken aan de hotelhouder.

Artikel 4

Aan de klant wordt slechts een factuur gestuurd indien hij hierom verzoekt behoudens de gevallen waarin de afgifte van een factuur wettelijk verplicht is. De prijs is contant betaalbaar, netto en zonder reductie. In geval van niet betaling zal de prijs van rechtswege verhoogd worden met verwijlintresten aan de conventionele rentevoet van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1.500 euro per invordering. Bovendien laat elke laattijdige betaling van een enkele factuur van Terhills Hotel NV toe alle prestaties op te schorten van welke aard ook, dat nog aan het lopen is. Desgevallend kan Terhills Hotel NV het recht tot ontbinding inroepen. Deze beslissingen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle goederen van de hotelgast die zich in het hotel bevinden, worden weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen. Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 3 dagen na levering. Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na verzending van de factuur.

Artikel 5

Terhills Hotel NV kan, zo zij dat wensen, van rechtswege en zonder rechtvaardiging te moeten leveren, elke aanvaarding van een bestelling, elke reservatie of elke te leveren of voort te zetten prestatie onderwerpen aan de integrale of gedeeltelijke betaling van de bedragen die haar verschuldigd zijn of zullen worden, ook onder de vorm van voorschot, afkorting of volledige regeling, zelf anticipatief.

Artikel 6

Elk geschil behoort tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Tongeren en behoudens anders luidende wettelijke bepaling zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om van deze clausule afstand te doen bij invordering.

Artikel 7A – Annuleringsvoorwaarden tot 5 kamers

De standaard annuleringsvoorwaarden

Individuele boekingen (1 tot 5 kamers)

Bij een annulatie na 18u op de avond voor aankomst is de 1e nacht van de reservatie voor jouw rekening. Bij een no show is 100 % van de reservatiewaarde* voor jouw rekening.

De non-refundable rate

Deze reservatie is volledig vooruit betaald. In geval van annulering, wijziging of indien je niet komt opdagen (no show) kan het bedrag niet worden terugbetaald.

Artikel 7C – Betalings- en annuleringsvoorwaarden groepen (vanaf 10 kamers)

Een reservering van een evenement en/of hotelkamers wordt hieronder ‘functie’ genoemd. Vanaf het ondertekenen van het contract tot 120 dagen voor de functie bedragen de annuleringskosten 40% van de gecontracteerde waarde.

Vanaf 119 dagen tot 90 dagen voor de functie bedragen de annuleringskosten 60% van de gecontracteerde waarde. Vanaf 89 dagen tot 30 dagen voor de functie, bedragen de annuleringskosten 80% van de gecontracteerde waarde. Vanaf 29 dagen tot en met 0 dagen voor de functie, bedragen de annuleringskosten 100% van de gecontracteerde waarde.
No show & vroegere vertrekdatum: 100% van de reservatiewaarde is voor uw rekening . De reservatiewaarde is de waarde van de bevestigde prijs vermenigvuldigd met het aantal gereserveerde nachten. Bij elke groepsreservering vanaf 10 kamers gaat de betaling als volgt: Een reservering wordt pas als definitief beschouwd na ontvangst van de gedetailleerde bevestigingsopdracht die is ondertekend ‘VOOR GOEDKEURING’. Het hotel zal dit bevestigen door een contract te sturen waarin een vooruitbetaling wordt gevraagd. Een reservering wordt pas als definitief beschouwd na ontvangst van het getekende contract ‘VOOR GOEDKEURING’ en ontvangst van 45% van de totale geschatte kosten als vooruitbetaling. Een extra betaling van 55% zal 30 dagen vóór de aankomstdatum van de groep verlangd worden. Tot 30 dagen vóór de aankomstdatum van de groep dient 100% van de totale geschatte kosten bij het hotel ontvangen zijn.

Artikel 8

De klant zal bij het inchecken een kredietkaart ter beschikking stellen, waarvan het Hotel de gegevens zal opnemen. Zo de klant de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten (bijv. minibar, wellness, bar, restaurant, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal het hotel het recht hebben deze via de kredietkaart in mindering te brengen, op de enkele voorwaarde dat het detail van de afrekening aan de klant wordt bezorgd, hetzij elektronisch hetzij per post. In ieder geval dient de klant de uitgevoerde betaling binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren zo hij meent dat ze niet terecht is gebeurd.

Betalingstermijnen

De betalingstermijn van een door Terhills Hotel opgestelde factuur bedraagt 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de factuur is verstuurd.

Digitale cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig en kunnen niet worden verlengd.

 • cadeaubon van een bepaalde waarde:
  Het bedrag dient in een keer opgekocht te worden. Er wordt geen geld teruggegeven. Enkel geldig voor packages incl. overnachting, niet voor enkel wellness, enkel restaurant of enkel voor bargebruik etc. Reservatie mogelijk enkel rechtstreeks bij het hotel via telefoon, email of via de website. Indien je reserveert vragen wij altijd om jouw cadeaubonnummer door te geven om de echtheid van de bon te verifiëren. Afrekenen met de cadeaubon doe je bij de receptie van het hotel.

Artikel 9: informatie over de remarketingtags van Google

Om persoonlijke en op gedrag gebaseerde reclame (‘behavioural targeting’) te kunnen aanbieden, maakt deze website gebruik van remarketingtags, een dienst van Google Inc. (hoofdkantoor in Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; hierna ‘Google’ genoemd). Als u deze website opent, plaatst Google cookies op het eindapparaat dat u gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks getallen die gelezen kunnen worden om het gedrag van gebruikers te analyseren. Wij gebruiken de cookies om te achterhalen welke partnerwebsites u op het eindapparaat hebt geopend en welke advertenties er daar te zien waren. Bij het aanbieden van op gedrag gebaseerde reclame vinden we het heel belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom gebruiken we alleen geanonimiseerde gegevens om de kwaliteit van de reclameboodschappen te verbeteren. We slaan de gegevens niet op en/of voegen ze niet samen om uw identiteit te kunnen achterhalen. U kunt op eender welk moment beslissen of u nog gepersonaliseerde reclame te zien wilt krijgen of niet. De cookies die wij aanmaken, verlopen automatisch na negentig dagen, tenzij u ze voordien handmatig blokkeert of uitschakelt. U kunt de cookies die Google plaatst permanent uitschakelen door de instellingen voor cookies te veranderen via deze linkHier kunt u de reclame-instellingen van Google wijzigen. U kunt cookies ook uitschakelen door naar de deactiveringpagina van het Network Advertising Initiative te gaan en daar de instructies te volgen. Meer informatie over de remarketingdienst van Google vindt u hier.

Departement Internationaal Vlaanderen

Het departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.

Department Internationaal Vlaanderen; dienst toeristische vergunningen. Boudewijnlaan 30 bus 8, 1000 Brussel. 0032 2 553 29 50 logies@iv.vlaanderen.be.

Laat je verrassen door een verblijf bij Terhills Hotel

Boek hier de beste prijs!

 • gratis Wi-Fi
 • 59 kamers
 • boardroom & lounge room
 • 24 u. receptie
 • restaurant & bar Bureau Bouveau
 • Franse tuin
 • binnenterras
 • mindervalide kamers
 • publieke parking
 • beveiligde privéparking
 • huisdieren niet toegestaan
Aankomst Vertrek